Sociálna poisťovňa bude vyplácať rodičovský dôchodok. Máte naň nárok aj vy?


Foto: Sociálna poisťovňa bude vyplácať rodičovský dôchodok. Máte naň nárok aj vy? Foto: Pexels

Sociálna poisťovňa pripomína, že na základe novely zákona o sociálnom poistení bude tento rok rodičovský dôchodok vyplácať jednorazovo v júni 2024. Urobí tak automaticky v jednej úhrnnej splátke.

Udeje sa to v nasledovných lehotách:

  • v júni príslušného kalendárneho roka – vyplatí sa všetkým poberateľom dôchodku, ktorí splnia podmienky nároku na rodičovský dôchodok do 30. júna príslušného kalendárneho roka,
  • v mesiaci nasledujúcom po mesiaci jún príslušného kalendárneho roka, ak sa dôchodok, od ktorého výplaty je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, ešte v júni príslušného kalendárneho roka nevyplácal.

Čo je rodičovský dôchodok?

Od 1. novembra 2022 sa zaviedol nový druh dôchodkovej dávky, a to rodičovský dôchodok. S účinnosťou od 1. januára 2023 Ústava Slovenskej republiky garantuje každému poistencovi právo rozhodnúť sa, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe.

Výkon práva nesmie mať negatívny vplyv na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. Ústava tak priamo garantuje, že priznanie rodičovského dôchodku nebude mať negatívny vplyv na dôchodok vášho dieťaťa.Mám nárok na rodičovský dôchodok?

Nárok na rodičovský dôchodok má poberateľ starobného dôchodku, invalidného a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.

Osoba musí byť rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa alebo fyzickou osobou, ktorá vychovala dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke poisťovne.