Ako správne voliť v nadchádzajúcich voľbách do orgánov Košického samosprávneho kraja


Foto: Ako správne voliť v nadchádzajúcich voľbách do orgánov Košického samosprávneho kraja Foto: ilustračné

Už zajtra nás čakajú jednokolové voľby do orgánov samosprávnych krajov, preto prinášame niekoľko užitočných inštrukcií na to, ako odvoliť a nenechať svoj hlas prepadnúť - napríklad pre neplatnosť z dôvodu nesprávneho označenia.


Čas konania volieb:
4. novembra 2017 od 07:00 do 22:00


Volebný okrsok:
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. 


Čo má volič obdržať po preukázaní sa:
1x hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva 

1x hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja

+ prázdna obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). 

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.


Počet krúžkov:
V okrese Košice krúžkujeme na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva maximálne 5 poslancov, môžeme aj menej, viac by znamenalo neplatný hlasovací lístok. Kandiduje 52 uchádzačov.


Pre celý Košický kraj krúžkujeme na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja len jedného kandidáta. Celkovo ich je na výber dvanásť, v prospech Rastislava Trnku odstúpil Ján Struh.


Ako odovzdať hlas:
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.


Čo robiť v prípade neplatného hlasu:
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do špeciálne určenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Ak by tak neurobil, hrozí mu pokuta 33 eur. 


Neštandardne prípady:
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písaťa oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. 

Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.