Mesto Košice získalo nenavrátny príspevok na projekt regenerácie vnútroblokov na sídliskách


Foto: Mesto Košice získalo nenavrátny príspevok na projekt regenerácie vnútroblokov na sídliskách Foto: Mesto Košice

Mesto Košice získalo nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektov: Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad Jazerom, Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky.

Projekt Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho

Riešené územie je vymedzené pešími komunikáciami, okolitou zástavbou ulíc Nám. L. Novomeského, Magurská a Branisková. Zámerom navrhovanej regenerácie je zlepšenie kvality života obyvateľov sídliska a zvýšenie ekologickej stability územia. Bolo tam lokalizovaných 5 ks drevín s nízkou vitalitou. Pôjde aj o stavebno - technické úpravy spočívajúce v obnove starých, poškodených spevnených plôch detských ihrísk a chodníka pre peších, pri ktorých sa navrhuje odstránenie živičných povrchov a podkladových vrstiev. Do návrhu je zahrnutá asanácia pôvodných konštrukčných vrstiev nedokončeného betónového chodníka a úprava vyšliapaných (štrkových) chodníkov zarastených burinou, ktoré nadväzujú na asfaltový chodník.

Odstránené pôvodné konštrukčné vrstvy a vyšliapané chodníky sa nahradia novozaloženými mlatovými chodníkmi. Na oddelenie nových vrstiev od zelene sa použije obruba z oceľovej pásoviny. Pri stavebných prácach sa počíta aj s odstránením starých parkových obrubníkov, ktoré sa nachádzajú na plochách trávnika. Ryhy, ktoré vzniknú po odstránení obrubníkov sa zasypú zeminou a zatrávnia, vytvoríme súvislý trávnatý povrch bez zbytočných bariér a prekážok.

Sadovnícke riešenie pozostáva zo sadových úprav, ktoré esteticky a funkčne dotvoria plochy celého otvoreného verejného priestranstva. Návrh počíta s vysadením 18 ks stromov ako doplňujúcou výsadbou existujúcich drevín, ktorá odstupom času vytvorí na plochách drevinovú kostru s prepojením na celý priestor. Celková plocha navrhovaných krovito-trvalkových záhonov je 140 m². Do sadových úprav je zahrnuté aj založenie nových a obnova pôvodných trávnatých plôch, vrátane plôch po stavebných úpravách, čo predstavuje spolu plochu 1316,2 m². Na obnovenom povrchu ihriska sú navrhované nové mestské prvky drobnej architektúry - mobiliár ( lavičky, odpadkové koše ), herné a fitness prvky. V projekte sa plánuje s osadením parkovej lavičky s operadlom – 8 ks, odpadkových košov – 8 ks a exteriérových herných a fitness prvkov – 6 ks.


Projekt Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad Jazerom

Zámerom projektu je revitalizácia priestranstva ulíc Kaspická – Baltická - Bukovecká ozdravením existujúceho porastu zelene, doplnením izolačných zelených prvkov, opravou kompozície zelene, zvýšením biodiverzity a ekologickej stability, znížením výmery nepriepustných plôch a zvyšovaním retenčnej schopnosti krajiny. Revitalizáciou zaniknutých odpočinkových zón, ich zazelenaním a doplnením o mestské prvky drobnej architektúry - mobiliár, plánujeme zatraktívniť sídelné prostredie, zvýšiť jeho atraktivitu a relaxačnú funkciu. Zámerom projektu je v neposlednej rade zlepšenie stavu interakčného prvku, ktorý podľa MÚSES prechádza riešeným územím. Obnovou otvoreného verejného priestranstva sídliska Nad Jazerom sa zlepší kvalita života obyvateľov tohto sídliska.

Na riešenom priestranstve bolo lokalizovaných 10 ks neperspektívnych drevín s nízkou vitalitou, z toho jeden invazívny druh, predstavujúcich potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Preto boli navrhnuté na výrub, a na základe právoplatného rozhodnutia vyrúbané. Stavebno - technické úpravy budú spočívať v obnove starej poškodenej spevnenej plochy detského ihriska, približne polovica povrchov plôch ihriska bude obnovená, zvyšná časť bude odstránená a transformovaná na zeleň. Rekonštruované budú priepustné mlatové chodníky, vysadených bude 45 ks stromov, 525 ks krovín a tiež revitalizovaný trávnik, celkovo na ploche 1062 m². Osadený bude nový mobiliár: 19 ks lavičiek a 3 ks košov.

Projekt Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky

Zámerom projektu je zvýšiť ekologickú stabilitu riešeného územia a zlepšiť kvalitu života obyvateľov sídliska Železníky. Prostredníctvom tvorby prirodzených krajinných prvkov zelene, znižovaním výmery nepriepustných plôch a celkovým zatraktívnením lokality novými mestskými prvkami sa plánuje zvýšiť funkčná, technická, hygienická, ekostabilizačná, estetická a environmentálna hodnota riešeného priestoru.

K tomu dôjde úpravou otvoreného verejne prístupného vnútrobloku sídliska Železníky tvoreného ulicami Užhorodská, Krakovská a Miškovecká. Výsledkom stavebno – technických prác a sadovníckych úprav, ktorých výsledkom budú:

  • sadové úpravy v podobe založenia trvalkových záhonov, výsadby 72 ks krov pri obnovovaných plochách, výsadby 33 ks listnatých drevín na ostatných parcelách ako doplňujúcej kompozičnej, okrasnej a izolačnej zelene,
  • obnova trávnatých plôch poškodených stavebnou činnosťou, 
  • asanácia dvoch nefunkčných plôch prašiakov a ich transformácia na trávnaté plochy, 
  • obnova spevnených plôch oddychových zón novým mlatovým povrchom, 
  • revitalizácia športovo – rekreačných plôch, osadenie exteriérnych fitnes prvkov 5 ks, stolného tenisu 3 ks, ako aj mobiliáru lavičky 10 ks, odpadkové koše 6 ks


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Košice