Košičania, viete, ako správe odvoliť? Prečítajte si, na čo si dať vo volebných miestnostiach pozor


Foto: Košičania, viete, ako správe odvoliť? Prečítajte si, na čo si dať vo volebných miestnostiach pozor Foto: Ministerstvo vnútra SR

Už zajtra 23. marca sa otvoria dvere volebných miestností po celom Slovensku. Otvorené budú od 7:00 do 22:00 hod. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, občania si prezidenta zvolia v druhom kole. To sa bude konať 6. apríla.

Kto môže voliť?

Volieb sa môže zúčastniť každý občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý minimálne v deň volieb dosiahol 18 rokov. Voliť môže vo volebnej miestnosti, určenej podľa trvalého bydliska a na základe volebného okrsku, alebo inde na území Slovenska, ak mu bol riadne vystavený hlasovací preukaz.

O ten je možné, pred prvým kolom volieb, požiadať už len dnes, na miestnom úrade. O vyhotovenie preukazu môžete požiadať aj pred druhým kolom, najneskôr 5. apríla. 

Ako hlasovať?

Po príchode do volebnej miestnosti ste povinný preukázať svoju totožnosť komisii. Ukážete im občiansky preukaz a ak vám bol vydaný, aj hlasovací preukaz. Ten vám komisia odoberie, preukaz nie je možné použiť viackrát. Následne si poznačí poradové číslo voliča v zozname, vydá vám hlasovací lístok a prázdnu obálku, označenú úradnou pečiatkou obce.

Prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdíte podpisom spomínaného zoznamu. Následne pristúpite za plentu. Keďže je voľba anonymná, nikto iný nemá právo ju vidieť. Ak budete chcieť hlasovať mimo plenty, komisia vám hlasovanie neumožní. 


Toto neplatí pre ľudí so zdravotným znevýhodnením alebo pre ľudí, ktorí nevedia čítať či písať. Tí môžu so sebou za plentu vziať spôsobilú osobu na úpravu lístkov. Touto osobou nemôže byť člen okrskovej komisie a prítomnosť takej osoby musí byť komisii riadne oznámená.

Kedy je hlasovací lístok neplatný?

Na hlasovacom lístku zakrúžkujte kandidáta, ktorému ste sa rozhodli dať svoj hlas. V prezidentských voľbách môžete zakrúžkovať len jedného kandidáta. Ak ich zakrúžkujete viac alebo menej, hlasovací lístok je neplatný. V prípade, ak ste si svoju voľbu rozmysleli ešte pred vhodením obálky do urny, alebo ste sa pomýlili, volebná komisia vám vydá nový hlasovací lístok a ten nesprávny vhodí do schránky medzi nepoužité lístky.

„Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur,“ informuje ministerstvo vnútra. Po zvolení kandidáta vložíte lístok do prázdnej obálky, ktorú uzavriete. Lístok vhodíte do urny na to určenej. 

Volič, ktorý sa nemôže do volebnej miestnosti dostaviť zo závažných zdravotných dôvodov má právo požiadať obec alebo v deň konania volieb okrskovú komisiu o hlasovanie prostredníctvom prenosnej volebnej schránky.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: